Проект за създаване на социално предприятие за обучения

360 Консулт участва успешно в отчитането на проект за създаване на ново социално предприятие, чиято основна дейност е да предоставя широк набор от услуги със социална и професионална насоченост както към лица от уязвимите групи – хора с увреждания, безработни младежи до 29г., продължително безработни; безработни над 54г., неактивни лица), така и към микро, малки, средни предприятия(МСП) и техните служители.

Визията на социалното предприятие е да допринася за повишаване качеството на живот на хората и най-вече на групите в неравностойно положение, за преодоляване на социалната изолация на лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица, за увеличаване на възможностите за професионална реализация и включването в заетост.

Основните дейности, които се предоставят от социалното предприятие са както следва :

1. Предоставяне на обучения и образователни услуги за развитие на човешките ресурси:

Предприятието предоставя обучения на лица от уязвимите групи и на служители заети в МСП в сферата на :

– Информационните технологии, което включва обучения за уеб-дизайн, основи на програмирането, работа с офис приложения и др.;

– Бизнеса и икономиката, което включва обучения за мениджмънт, лидерство, работа в екип, управление на проекти, търговията, маркетинга, финансите и др.

2. Предоставяне на услуги по кариерно консултиране и ориентиране:

Социалното предприятие предоставя услуги по консултиране на лица от уязвимите групи и заети лица относно възможности за работа, кариерно развитие и варианти за по-нататъшно обучение или образование.

3. Предоставяне на специфични услуги свързани с проектиране, изграждане и внедряване на цялостни Системи за управление на човешките ресурси(СУЧР):

Подпомагат се иновативни стартиращи предприятия и МСП в разработване на длъжностни характеристики; системи за оценка на длъжностите; системи за обучение на служителите; системи за кариерно развитие;  изследване удовлетвореността на служителите; изграждане на мотивационни и бонусни системи; мерки за подобряване на комуникацията между служителите и др.

За повече информация, моля не се колебайте да се свържете с нас!