Консултантска дейност

Консултации за финансиране

Екипът на 360 Консулт предлага лична консултация, по време на която ще можете да разберете дали Вашата проектна идея може да бъде осъществена, по коя европейска програма би могла да получи финансиране и какви са стъпките, за да се случи това.

По време на консулстацията се предоставя подробна информация относно това дали и при какви условия може да кандидатствате, размера на безвъзмездното финансиране и начините за изплащането му, начина за кандидатстване, документите, които е нужно да се представят.

Всяка една консултация е съобразена с вашия конкретен казус. 
Нашите експерти ще отговорят на всички допълнително зададени от вас въпроси.

Консултацията може да бъде предоставена чрез организиране на лична среща, както и онлайн чрез Skype, Google Meetings или други средства.

Разработване и отчитане на проекти

Разработване на проект:

След извършването на консултацията за възможностите за европейско финансиране ще бъде детайлизирана Вашата идея, ще бъде направено проучване за пазарния потенциал и приложимост, изготвяне на финансови и икономически анализи. Правилното планиране на проекта е предпоставка за успешното финансиране на Вашата идея.

Първоначално се пристъпва към разписване на дейностите на проекта, график за изпълнение, бюджет и други ключови проектни документи.

В резултат всеки клиент получава напълно завършен и готов за подаване европейски проект.

Цената за разработване на един европроект се определя индивидуално след запознаване с проектната идея и инвестиционните намерения на клиента. 

Ориентировъчна оферта може да получите като ни изпратите запитване, в което накратко да опишете проекта и инвестициите, за които ще кандидатствате.

Управление и отчитане на проект

По своята същност този етап представлява реализиране на плана за работа, заложен в европейския проект, работа със съответните институции, разработване на документация за обществени поръчки, провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по ЗОП и ПМС 160/01.07.2016г и други.

360 Консулт съдейства на своите клиенти за управлението на проекта чрез изготвяне на отчетни документи, изготвяне на финансови отчети и други. Управлението на проекта включва също изграждане на система за вътрешен мониторинг и изготвяне на протоколи за отчитане дейностите по проекта, организиране на система за архивиране на информацията по проекта, която ще бъде достъпна при осъществяване на проверки от страна на институциите или други органи, изготвяне на междинни и окончателни технически и финансови доклад, работа с банкови и други институции.

Цената за Управление и отчитането на даден проект се определя индидивуално, след запознаване с обхвата на работата – видовете дейности, които ще се изпълняват и разходи, които ще се отчитат.  Най-често цената за управление и отчитане се изчислява като процент от стойността на проекта.

Обществени поръчки

Основен момент при изпълнението на проектите е провеждането и възлагането на поръчки на въшни изпълнители (фирми).

Експертите на 360 Консулт подпомагат компании в кандидатстването им в обществени поръчки /търгове/ в страните България, Румъния, както и в международни търгове на НАТО и ООН.

Услугите свързани с обществените поръчки (търгове) включват:

1. Изготвяне на документации в съответствие със Закона за обществени поръчки и/или ПМС 160/01.07.2016г.

2. Съдействие за обявяването на поръчката в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ /ЦАИС ЕОП/ или ИСУН 2020.

3. Осигуряване на експертна външна помощ при оценяване на постъпили оферти. 

4. Съдействие за кандидатстване на компании в обществени поръчки /търгове/ в България, Румъния, както и в международни търгове на НАТО и ООН.