Разработване и отчитане на европроекти

Разработване на проект:

След извършването на консултацията за възможностите за европейско финансиране ще бъде детайлизирана Вашата идея, ще бъде направено проучване за пазарния потенциал и приложимост, изготвяне на финансови и икономически анализи. Правилното планиране на проекта е предпоставка за успешното финансиране на Вашата идея.

Първоначално се пристъпва към разписване на дейностите на проекта, график за изпълнение, бюджет и други ключови проектни документи.

В резултат всеки клиент получава напълно завършен и готов за подаване европейски проект.

Цената за разработване на проекта се определя индивидуално след запознаване с проектната идея и инвестиционните намерения на клиента. 

Ориентировъчна оферта може да получите като ни изпратите запитване, в което накратко да опишете проекта и инвестициите, за които ще кандидатствате.

Управление и отчитане на проект

По своята същност този етап представлява реализиране на плана за работа, заложен в европейския проект, работа със съответните институции, разработване на документация за обществени поръчки, провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по ЗОП и ПМС 160/01.07.2016г и други.

360 Консулт съдейства на своите клиенти за управлението на проекта чрез изготвяне на отчетни документи, изготвяне на финансови отчети и други. Управлението на проекта включва също изграждане на система за вътрешен мониторинг и изготвяне на протоколи за отчитане дейностите по проекта, организиране на система за архивиране на информацията по проекта, която ще бъде достъпна при осъществяване на проверки от страна на институциите или други органи, изготвяне на междинни и окончателни технически и финансови доклад, работа с банкови и други институции.

Цената за Управление и отчитането на даден проект се определя индидивуално, след запознаване с обхвата на работата – видовете дейности, които ще се изпълняват и разходи, които ще се отчитат.  Най-често цената за управление и отчитане се изчислява като процент от стойността на проекта.