Информация за Проект № BG16RFOP002-2.073-0199-C01

Основна цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за компанията за справяне с последиците от пандемията COVID-19, което от своя страна ще доведе до повишаване на производителността на дружеството, гарантиране на стабилен икономически растеж, запазване на работните места и постигане в дългосрочен план на устойчива заетост.

Ограничителните мерки, наложени във връзка с борбата с разпространението на пандемията от COVID-19, засегнаха най-силно именно по-малките по размер икономически единици, в т.ч фирма 360 Консулт  и нейните контрагенти и партньори, поставяйки ги в условия на ограничен оперативен капиталов ресурс, с който да продължат да функционират и развиват дейността си в подобна усложнена икономическа обстановка.

В рамките на проекта се предвижда използването на високоликвиден паричен ресурс в посока покриване на оперативните разходи на дружеството, за да се осигури възможността за продължаване на нормалното му функциониране и успешно преодоляване на икономическите последици от пандемията с COVID-19.

Проектът се изпълнява на територията на град София, където се намират седалището и адресът на управление на компанията.

Проектът е с обща продължителност от 3 месеца в съответствие с Насоките за кандидатстване по процедурата, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Всички разходи, заложени в бюджета на проекта, са необходими за нормалното продължаване на работния процес в дружеството, в условията на утежнена икономическа действителност, която е налице не само в България, но и в цяла Европа. Предвидените разходи отговарят напълно на принципите за добро финансово управление – икономичност, ефикасност и ефективност на вложените средства.

Проекта включва:

  • Подпомагане на изплащането на възнаграждения, осигурителни вноски и ДДФЛ на персонала на фирмата и запазване на неговата заетост;
  • Осигуряване на оперативен капитал, необходим за заплащането на външни услуги, необходими за дейността на предприятието, в т.ч. счетоводни услуги, услуги по създаване на интернет страница на дружеството, посредством която се очаква да бъдат привлечени нови клиенти и да бъде популяризирана дейността на фирмата;

Очакваните резултати при успешното реализиране на проекта се изразяват в постигане на положителен ефект от компания 360 Консулт за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места в дружеството.

Очаква се предприятието да продължи дейността си за период от минимум 3 месеца след приключването на проекта.