Успешно подготвен транснационален проект с Норвежка организация към ООН по Програма „Правосъдие“ на Норвежки финансов механизъм (НФМ) 2014-2021г.

В началото на месец Декември екипът ни подготви проект за финансиране по Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2014-2021г. за противодействие на домашното насилие и насилието срещу жени и деца чрез осигуряване на специализирани услуги и провеждане на широкомащабна информационна кампания.

Партньор по проекта е организацията TERRAM PACIS от Кралство Норвегия. Създадена през 2010 г., TERRAM PACIS е независима, хуманитарна, правозащитна и нестопанска организация със специален консултативен статут към Икономическия и социален съвет на ООН, с фокус върху образованието на младежи и възрастни и тяхното овластяване. 

Проектното предложение е насочено към жертвите на домашно насилие и на насилие, основано на полов признак, в частност при уязвимите жени и деца. Основен акцент на проекта ще бъдат уязвимите жени и деца от ромската общност.

Преживелите домашно насилие лица се сблъскват с живот, контролиран от извършителя на домашно насилие, липса на достъпна информация по темата и на капацитет за търсене на помощ, трудности в търсенето и получаването на справедливост при прилагането на ЗЗДН.

Очаква се изпълнението на проекта да доведе до постигане на следните основни резултати:

  • Подобряване на статута и възможностите на жертвите на домашно насилие и насилие, основано на полов признак.
  • Увеличаване на достъпа и качеството на специализираните услуги, свързани с превенцията и противодействието на домашното насилие, със специален фокус уязвимите жени и деца от ромската общност.
  • Укрепване на двустранните отношения между България и Кралство Норвегия;