Интернет страница и лого по проект на Община Велико Търново

Екипът на 360 Консулт успешно извърши в срок, с високо качество и отговорност договор за създаване на уеб страница и лого по проект на Община Велико Търново.

Договорът е осъществен с финансовата подкрепа на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021г.

В рамките на договора нашата компания извърши следните дейности:

  • Детайлен анализ на изискванията на Възложителя Община Велико Търново към разработването на уеб страницата и към логото на проекта;

  • Изготвяне на проект на уеб страница и лого на проекта и представяне за съгласуване с Възложителя;

  • Окончателно изготвяне на уеб страницата и логото на проекта след съгласуван проект с Възложителя;

„360 КОНСУЛТ“ ЕООД изпълни договора при много добра организация на работния процес и с екип от професионалисти, допринесли за навременното изпълнение на всички дейности.

След изпълнение на дейностите по договора, компанията ни получи референция за добро изпълнение от инж. Даниел Панов – Кмет на Община Велико Търново.

Интернет страницата е достъпна на адрес : citylight-vt.com