360 Консулт осъществява верификация на разходи по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020

360 Консулт е избрана за независима консултантска компания, която да осъществява верификация на разходите по проектите, финансирани по приоритетна ос „Техническа помощ” на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. (ОПТТИ)  и Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. (ПТС), в случаите, при които управляващият орган е бенефициент по тях. 

Верифицирането на разходите е цялостен процес на наблюдение и контрол върху финансовия и физически напредък по проектите за потвърждаване на допустимостта на разходите за изпълнение на одобрените проекти по приоритетна ос  „Техническа помощ” с конкретен бенефициент управляващият орган. Това е и процес, при който се удостоверява дали направените разходи за определен период от време са в резултат от проекти/договори, избрани за финансиране в съответствие с приетите критерии за оперативните програми и приложимите правила на Европейския съюз и националните правила.

Резултатът от дейността на независимия консултант е да се установи достоверността, съответствието и точността на всички отчетни документи и допустимостта на извършените разходи, тяхното съответствие с приетите критерии за ОПТТИ и ПТС и приложимите европейски и национални правила.

Снимки от официална интернет страница на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“