Провеждане на обучение на преподаватели за работа със специализиран софтуерен продукт

В началото на месец декември 2022г., екипът на „360 Консулт“ ЕООД успешно организира и проведе обучение на 19 преподаватели от Технически университет – Габрово за работа със специализиран програмен продукт за символни и числени изчисления, включващ модул за анализ, проектиране и симулиране на комуникационни системи, модул за обработка на сигнали и модул за моделиране на системи с цифрова обработка на сигналите  – MATLAB.

Основните застъпени теми в обучението бяха следните:

  • Запознаване с работната среда на софтуера, работно пространство, системни команди, помощна информация;

  • Основни обекти и операции: числа и променливи, математически оператори, математически функции, операции с вектори и матрици, операции с полиноми;

  • Програмиране – основни обекти, управляващи оператори, въвеждане и извеждане на информация, локализиране и отстраняване на грешки, оптимизация на програмите;

  • Графика и анимация- двумерна и тримерна графика, анимация, редактиране, печат и вмъкване на графика в документ;

  • Работа със Simulink за създаване на симулационни модели за решаване на инженерни задачи. Вградени библиотеки, създаване на симулационен модел, въвеждане на входните данни, четене на данни и запис на данни, визуализация на резултатите;

  • Приложение на MATLAB при извършване на инженерни изчисления в практиката – определяне корените на алгебрични уравнения от n-та степен; решение на системи линейни алгебрични уравнения; минимум на функция с една или повече променливи;  числено пресмятане на определени интеграли; решение на задачата за собствените стойности и собствените вектори;

  • Приложение на MATLAB/SIMULINK при решаване на обикновени диференциални уравнения и системи – избор на подходящ метод за интегриране на диференциалните уравнения; решение на ОДУ в програмен режим; решение на ОДУ чрез създаване на симулационен модел; решение на система ОДУ в програмен режим; решение на система ОДУ чрез създаване на симулационен модел;

  • Запознаване с основните функционални възможности на модул за анализ, проектиране и симулиране на комуникационни системи. Тестови примери;

  • Запознаване с основните функционални възможности на модул за обработка на сигнали. Тестови примери;

  • Запознаване с основните функционални възможности на модул за моделиране на системи с цифрова обработка на сигналите. Тестови пример