360 Консулт осъществява верификация на разходи по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020

360 Консулт е избрана за независима консултантска компания, която да осъществява верификация на разходите по проектите, финансирани по приоритетна ос „Техническа помощ” […]